De Himalaya specialist

De wereld is een boek. Als je niet reist lees je alleen de eerste bladzijde.

Reisvoorwaarden

REISVOORWAARDEN van SUNITA REIZEN

Art. 1: Totstandkoming reisovereenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Sunita Reizen (SR). Aanmelding voor een door SR georganiseerde reis gebeurt schriftelijk online, per e-mail of per post. Men kan zich telefonisch voor een reis aanmelden, als die aanmelding plaatsvindt binnen 6 weken voor de vertrekdatum van de reis of als er nog maar een beperkt aantal plaatsen voor de reis beschikbaar is. Wanneer telefonische aanmelding plaatsvindt, zijn onze reisvoorwaarden ook van toepassing op de afgesloten reisovereenkomst en moet het online boekingsformulier dezelfde dag worden ingevuld of de papieren versie per ommegaande worden ingezonden.
 2. Een boeking van de reis door de reiziger is definitief. De reiziger heeft geen recht om de overeenkomst te herroepen.
 3. Alle offertes en aanbiedingen van SR zijn vrijblijvend en kunnen na aanvaarding in alle gevallen tot 17.00 uur van de derde werkdag (ma-vr) zonder opgaaf van redenen worden herroepen door SR. Dit geldt ook indien de reiziger een ontvangstbevestiging van de boeking heeft ontvangen.
 4. Wanneer de reiziger een boekingsformulier heeft ingezonden dan geldt de dag waarop SR dit boekingsformulier per post of online heeft ontvangen, als de dag waarop de verplichtingen van de reiziger en SR beginnen. Wanneer de reiziger zich telefonisch heeft aangemeld, geldt als zodanig de dag van telefonische aanmelding.
 5. Een reiziger die namens of ten behoeve van (een) ander(e) reiziger(s) een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. Daarenboven is elke andere reiziger aansprakelijk voor zijn eigen aandeel in de reisovereenkomst. De in de aanhef van dit lid bedoelde reiziger is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden over zichzelf en van de andere reizigers, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reisovereenkomst, zoals leeftijd, mobiliteit, zwangerschap, allergieën en gezondheidstoestand, bij de aanmelding kenbaar te maken. Indien de reiziger dit nalaat, kan SR nimmer voor de gevolgen instaan en/of aansprakelijk worden gesteld.
 6. De reiziger die de reis boekt dient meerderjarig te zijn. Indien een minderjarige (<18 jaar) reist zonder de personen die het gezag over de minderjarige hebben, dienen deze personen binnen 7 dagen na de boeking een ondertekende toestemmingsverklaring op te sturen. In dit geval komt de overeenkomst pas definitief tot stand na ontvangst van deze verklaring door SR.
 7. Wanneer bepaalde voorkeuren die betrekking hebben op de uitvoering van de reisovereenkomst (bijvoorbeeld bepaalde zitplaatsen in het vliegtuig of dieetwensen) door de reiziger kenbaar worden gemaakt aan SR bij de totstandkoming van de reisovereenkomst, zal hiermee zoveel mogelijk rekening gehouden worden. Desondanks zal de reiziger geen rechten kunnen ontlenen aan toezeggingen van SR, zelfs niet wanneer deze vermeld zijn op reisbescheiden en boekingsformulieren.
 8. De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals die gepubliceerd zijn in de website, offerte of andere publicaties van de reisorganisator. Door ondertekening / inzending van het boekingsformulier verklaart de reiziger een exemplaar te hebben ontvangen, de toepasselijkheid van deze voorwaarden te erkennen en kennis te hebben genomen van de inhoud van de reisvoorwaarden van SR en van de informatie over de reis in de uitgebreide reisroute. Kennelijke fouten of vergissingen binden de reisorganisator niet. Dit betreft het aanbod van een prijs, de inhoud van de aangeboden dienst of andere informatie waarvan de reiziger, gelet op alle omstandigheden, er redelijkerwijze niet vanuit mocht gaan dat SR heeft bedoeld dit te verklaren. Indien er reden is tot twijfel aan de juistheid van de prijs of informatie dient de reiziger navraag te doen.
 9. Indien de reiziger na boeking wil afwijken van het reisaanbod kan dit slechts na schriftelijke bevestiging door SR. De reiziger aanvaardt daarbij de hiervoor gerekende extra kosten. Het niet tot stand brengen van deze afwijking door SR is geen geldige reden voor kosteloze annulering van de reisovereenkomst.
 10. Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Afwijkende bepalingen in de individuele overeenkomst hebben voorrang boven deze voorwaarden.
 11. Indien de reiziger uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst vereisten in verband met de medische gesteldheid of vanwege andere zwaarwegende belangen aan SR als ‘vereiste’ kenbaar maakt, geldt dit als een opschortende voorwaarde voor de totstandkoming van de overeenkomst. SR dient het ‘vereiste’ binnen een redelijke termijn af te wijzen of deze te bevestigen en zorg te dragen dat hieraan wordt voldaan. Een termijn van 7 dagen wordt in ieder geval als redelijk gezien. Wijst SR het vereiste af dan komt er geen overeenkomst tot stand. Bevestigt SR het ‘vereiste’ dan komt door het versturen van bevestiging de overeenkomst tot stand. Indien er aan de vereisten meerkosten zijn verbonden en deze zijn bekend, doet SR de reiziger een nieuw aanbod. Indien de reiziger na het aangaan van de overeenkomst vereisten kenbaar maakt, is de reiziger volledig verantwoordelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten.
 12. Indien gewenst kan de reiziger een vlucht of andere op zichzelf staande reisdienst laten regelen door SR. Voor deze vlucht zijn de voorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij van toepassing. Artikel 7.7a van het Burgerlijk Wetboek is in dat geval niet van toepassing.

Art. 2: Betaling en Garantieregeling

 1. De reiziger verbindt zich tot het betalen van de in de offerte gepubliceerde reissom of de na toepassing van artikel 9 of 11 opnieuw vastgestelde reissom. Deze reissom geldt per persoon. In de reissom zijn uitsluitend begrepen de diensten en voorzieningen vermeld op de website/offerte van SR. SR kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels de website of offerte gevonden wordt.
 2. De reiziger betaalt na boeking en ontvangst van de factuur per ommegaande een aanbetaling van minimaal € 250,- per reiziger of 10% van de reissom, alsmede het volledige bedrag voor het eventuele vliegticket. Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken vóór de vertrekdatum te zijn voldaan. Bij aanmelding binnen 9 weken voor aanvang van de reis moet de gehele reissom per ommegaande worden voldaan.
 3. Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt SR gebruik van de GGTO, de stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Touroperators. U kunt dit controleren via de GGTO deelnemerspagina (https://www.stichting-ggto.nl/html/Aangesloten.asp). Alle informatie over GGTO vindt u op https://www.stichting-ggto.nl/html/Welkom.asp. Bij elk (reis)aanbod van SR wordt duidelijk vermeld dat de garantie van GGTO van toepassing is. Elke deelnemers aan een reis die valt onder de garantie van de GGTO betaalt € 7,50 deelnemersbijdrage aan de GGTO.
 4. In geval dat de reiziger geen pakketreis heeft geboekt, dient het volledige bedrag van dit losse component per ommegaande te worden voldaan aan SR.
 5. Bij niet tijdige betaling kan, nadat de reiziger in gebreke is gesteld, de reisovereenkomst door SR worden ontbonden. In dat geval zijn de regels die in artikel 6.1 en 6.2 van deze algemene voorwaarden zijn opgenomen van toepassing.
 6. In geval van niet of niet tijdige betaling van de in artikel 2.1 en 2.2 genoemde bedragen, zijn deze direct opeisbaar en kunnen zonder nadere ingebrekestelling in rechte gevorderd worden. Indien de betalingstermijn met 14 dagen overschreden wordt, is de reiziger vanaf dat moment over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 7. In geval van niet of niet tijdige betaling binnen een termijn van veertien dagen nadat de aanmaning is ontvangen onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, komen de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de reiziger. Deze kosten bedragen tenminste 15% van de gevorderde som met een minimum van € 150,-. Indien betaling niet voor aanvang van de reis is gedaan, heeft SR het recht de reiziger uit te sluiten van deelname aan de reis.

Art. 3: Reissom

 1. De hoogte van de gepubliceerde reissommen is gebaseerd op hotel- en transportprijzen, de koers van de US Dollar, Yuan of Indiase Roepie, brandstofprijzen, heffingen en belastingen zoals die bij het uitbrengen van de meest recente brochure/offerte bij SR bekend waren. SR heeft het recht om, ook met betrekking op reeds aangegane reisovereenkomsten, tot uiterlijk 3 weken voor de vertrekdatum, de reissom te verhogen als gevolg van wijzigingen in de hiervoor genoemde prijzen. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding kunnen geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van de reisorganisator kan worden gevergd. Indien de verhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt, heeft de reiziger het recht de overeenkomst te beëindigen. In dat geval heeft de reiziger recht op onverwijlde terugbetaling van de betaalde bedragen. SR stelt de reiziger een redelijke termijn waarbinnen de reiziger schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de overeenkomst beëindigt. Wordt de overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de prijsverhoging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

Art. 4: Reisduur en programma

 1. Gezien het avontuurlijke karakter de reizen van SR kan het zijn dat door onvoorziene omstandigheden er ter plaatse moet worden afgeweken van het reisprogramma. SR verwacht daarom een flexibele instelling van de reiziger.
 2. Indien voor aanvang van de reis blijkt dat de reis door omstandigheden ter plaatse niet volgens overeengekomen programma kan worden uitgevoerd, dient SR dit binnen redelijke termijn kenbaar te maken en een passend alternatief te bieden. Indien de wijziging tot gevolg heeft dat de kwaliteit en kosten van de reis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsverlaging.
 3. De reisduur staat aangegeven in hele dagen. De dagen van vertrek en aankomst gelden als hele dagen. Uiterlijk 7 dagen voor vertrek ontvangt de reiziger informatie met de definitieve data en tijdstippen van vertrek en aankomst. De reisduur kan veranderen als gevolg van o.m. wijzigingen in dienstregelingen en vluchtschema’s van de luchtvaartmaatschappijen. De reiziger heeft dan geen recht op restitutie door SR van een deel van de reissom indien de tijdstippen van vertrek ten gevolge van genoemde wijzigingen niet meer dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip. SR is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van eventuele vertragingen.

Art. 5: Annulering door SR

 1. SR behoudt zich te allen tijde het recht voor de reis voor aanvang te annuleren. In dat geval worden de totale reissom gerestitueerd. Annulering wegens te geringe belangstelling kan slechts tot uiterlijk 21 dagen voor vertrekdatum.
 2. SR behoudt zich het recht voor de reis wegens overmacht, waaronder wordt verstaan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, te annuleren. Bij annulering wegens overmacht wordt aan de reiziger een eigen risico ten bedrage van maximaal de boekingskosten in rekening gebracht.
 3. In geval van de onder artikel 5, punt 1 en 2 genoemde annulering is SR niet aansprakelijk voor de door deelnemers reeds gemaakte kosten voor bijvoorbeeld visa, vaccinaties, verzekeringen, vliegtickets, etc.

Art. 6: Annulering door de reiziger

 1. Annulering van de reisovereenkomst van een individuele reis door de reiziger dient schriftelijk te geschieden. Bij annulering is iedere reiziger de boekingskosten, alsmede de volgende bedragen verschuldigd:
  1. tot 56 dagen voor vertrek: de aanbetaling van € 250,- of 10% van de reissom, plus indien het ticket al geprint is, het bedrag dat de luchtvaartmaatschappij voor de annulering berekent. Deze voorwaarde geldt ook voor artikel 6.1.2 t/m 4.
  2. 56 dagen tot 31 dagen voor vertrek: 30% van de reissom.
  3. van 31 dagen tot 14 dagen voor vertrek 50% van de reissom.
  4. van 14 dagen tot 7 dagen voor vertrek 75% van de reissom of minimaal € 1000,-.
  5. van 7 dagen voor vertrek tot en met de dag van vertrek en ook na vertrek: 100% van de reissom.
 2. Bij groepsreizen gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden. Bij kleine groepen (4-8 personen) wordt bij annulering altijd 100% van de reissom in rekening gebracht om te voorkomen dat de reis voor medereizigers niet door kan gaan wegens te hoge voortvloeiende kosten.
 3. Het is de reiziger toegestaan om een ander in de plaats te stellen van zichzelf, mits deze reiziger voldoet aan alle voorwaarden van de reisovereenkomst. In-de-plaatstelling kan uiterlijk tot 7 dagen voor de aanvang van de reis door middel van een schriftelijke mededeling aan SR en is alleen mogelijk indien de betreffende luchtvaartmaatschappij een naamswijziging accepteert. Desondanks blijft de oorspronkelijke reiziger de contractuele wederpartij van SR en zijn deze en de nieuwe reiziger hoofdelijk gebonden tot betaling van de reissom en de kosten in verband met de indeplaatsstelling. De kosten van de indeplaatsstelling komen voor rekening van de reiziger en bedragen minimaal € 200,-.

Art. 7: Wijzigingen en beëindiging van de reis door SR

 1. Gezien het avontuurlijke karakter van de reizen en de lokale omstandigheden in de bereisde gebieden of andere omstandigheden behoudt SR zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de geboekte reis, bijvoorbeeld in de reisroute, het reisschema, de plaats van aankomst en vertrek, het vervoer en het verblijf, de tijdstippen waarop en de volgorde waarin geplande excursies worden uitgevoerd, of zelfs de reis te beëindigen wanneer deze reeds is aangevangen. Onder andere omstandigheden worden in ieder geval verstaan de in artikel 11 lid 13 genoemde omstandigheden. Veranderingen in reisschema’s ten gevolge van aanhoudende slechte weersomstandigheden vallen eveneens onder de werking van dit artikel. Het avontuurlijke karakter van de reis alsmede de plaatselijke omstandigheden zijn van belang bij beantwoording van de vraag of gesproken kan worden van gewichtige omstandigheden. Wijzigingen in het vervoer en het verblijf kunnen onder meer betreffen de aanwijzing van een ander soort vervoermiddel of andere soort accommodatie en/of andere vervoerder. De beslissing tot wijziging wordt genomen door SR of ter plaatse door de reisleiding en waar mogelijk in overleg met de reiziger.
 2. SR verplicht zich om de gevolgen voor de reiziger zo beperkt mogelijk te houden en zodanige alternatieven te bieden dat het oorspronkelijke karakter van de reis zoveel mogelijk in stand wordt gehouden.
 3. Wanneer de hierboven bedoelde wijzigingen ertoe leiden dat de inhoud van de reisovereenkomst op wezenlijke onderdelen wordt gewijzigd of wanneer de wijziging de reiziger tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt, heeft de reiziger het recht om de overeenkomst te beëindigen en is hij maximaal de boekingskosten verschuldigd. Indien de reiziger een vlucht via SR heeft geboekt, gelden hiervoor de voorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij.

Art. 8: Wijzigingen door de reiziger

 1. De reiziger kan tot 21 dagen voor vertrek verzoeken de reisovereenkomst te wijzigen. Indien het verzoek tot wijziging niet het karakter van een annulering heeft, probeert SR de gewenste wijziging tot stand te brengen. De wijzigingskosten bedragen minimaal € 100,- per wijziging per reiziger, vermeerderd met de communicatiekosten die gemaakt moeten worden plus de kosten van annulering/omboeken van het vliegticket.

Art. 9: Reisdocumenten en verzekeringen

 1. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde geldige documenten, zoals een paspoort en de eventueel vereiste visa en bewijzen van inentingen/vaccinaties. De reiziger dient de door SR verstrekte algemene informatie hieromtrent op juistheid te controleren bij instanties die daaromtrent uitsluitsel kunnen geven. Wanneer het hiervoor gestelde door de reiziger niet wordt nageleefd en de reiziger de reis daardoor niet of niet geheel kan maken, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor rekening van de reiziger.
 2. De reiziger dient gedurende de reis in het bezit te zijn van een verzekering waarin tenminste het risico van ziektekosten, ziekenhuiskosten, dokterskosten, begrafeniskosten, repatriëringskosten en bagageschade/verlies en ongevallen op redelijke wijze zijn gedekt. SR heeft het recht om aan de reiziger een kopie van de betreffende polis te vragen.
 3. SR aanvaardt voor geleden schade in geval van niet nakoming van het gestelde in artikel 9 lid 1 en 2 geen enkel risico.

Art. 10: Verplichtingen van de reiziger

 1. De reiziger is verplicht om gedurende de reis de aanwijzingen van de reisleiding stipt op te volgen wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om de goede en veilige nakoming van de reis voor alle deelnemers aan die reis door SR te kunnen waarborgen. Wanneer de reiziger afwijkt van de reisroute komen alle gevolgen daarvan geheel voor zijn rekening en risico. In dat geval zal geen restitutie voor niet genoten onderdelen van de reisovereenkomst plaatsvinden.
 2. Indien de reiziger niet op de juiste tijdstippen voor vervoer aanwezig is, komen de gevolgen daarvan geheel voor rekening van de reiziger.
 3. Wanneer tijdens de reis blijkt dat een reiziger fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, wat een goede en veilige uitvoering van de reis naar oordeel van SR in sterke mate bemoeilijkt, kan de reiziger van verdere deelneming worden uitgesloten. Alvorens over te gaan tot uitsluiting van deelname wordt de reiziger eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing gegeven. Een waarschuwing is niet vereist indien dit niet van SR of reisdienstverlener gevergd kan worden gegeven de omstandigheden van het geval, waarbij in aanmerking wordt genomen het gedrag van de reiziger, de verwachte kans op verbetering van het gedrag, het effect op de reis en andere reizigers, het risico op schade en de veiligheid van de reizigers en anderen.
 4. Alle uit de toepassing van artikel 10 lid 3 voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.
 5. De reiziger stelt SR onverwijld in kennis van een non-conformiteit die de reiziger heeft geconstateerd tijdens de uitvoering van een in de overeenkomst opgenomen reisdienst.

Art. 11: Aansprakelijkheid SR

 1. SR draagt er zorg voor dat de gemelde non-conformiteit wordt verholpen. De non-conformiteit behoeft niet te worden verholpen indien dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de betreffende reisdiensten.
 2. De reiziger heeft in geen geval recht op schadevergoeding voor schade die de reiziger oploopt als gevolg van non-conformiteit, voor zover de non-conformiteit is te wijten aan:
  a. de reiziger
  b. derden die niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen;
  c. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden zoals omschreven in artikel 11 lid 12.
 3. Indien de non-conformiteit niet wordt verholpen binnen een door de reiziger gestelde redelijke termijn heeft de reiziger de mogelijkheid de non-conformiteit zelf te verhelpen en om terugbetaling van de uitgaven te verzoeken.
 4. Of SR in de nakoming van haar verbintenis is tekortgeschoten wordt uitsluitend bepaald door het Nederlands Recht. Bij deze beantwoording wordt rekening gehouden met de hoogte van de reissom en de normen, zeden en gebruiken van het land van verblijf alsmede het avontuurlijke karakter van de reis.
 5. SR verleent de reiziger onverwijld hulp en bijstand indien de reiziger in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen. SR brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de reiziger.
 6. De aansprakelijkheid van SR voor schades waarvoor de gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringen dekking bieden, is uitgesloten.
 7. Indien SR aansprakelijk gehouden kan worden voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de reiziger, zal deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele reisdiensten.
 8. De aansprakelijkheid van SR per reiziger wegens overlijden van de reiziger en/of het ontstaan van fysiek en/of psychisch letsel, zal nimmer hoger kunnen zijn dan 3 maal de reissom per persoon.
 9. De aansprakelijkheid voor alle overige schades (bijvoorbeeld: derving reisgenot, bedrijfsschade) zal per reiziger nooit meer kunnen bedragen dan eenmaal de reissom per persoon.
 10. Iedere aanspraak van de reiziger op vergoeding van schade verjaart twee jaar nadat de reis heeft plaats gevonden of indien de reis geen doorgang vond twee jaar na de geplande datum van de reis indien de reiziger SR tijdig op de hoogte heeft gebracht van een geconstateerde non-conformiteit.
 11. Indien vanwege dezelfde gebeurtenis compensatie of schadevergoeding verschuldigd is uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen, zoals de verordening betreffende rechten van luchtreizigers bij instapweigering, annulering of langdurige vertraging, accumuleert deze compensatie of schadevergoeding niet met de schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze overeenkomst. De compensatie of schadevergoeding wordt in mindering gebracht op de door SR verschuldigde schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze overeenkomst. Voor het bovenstaande maakt het niet uit of de compensatie of schadevergoeding uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen door SR of een door haar ingeschakelde reisdienstverlener is verschuldigd.
 12. SR zal in ieder geval niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade die is ontstaan ten gevolge van de hier onderstaande omstandigheden:
  oorlog, oorlogsgevaar, terroristische acties, staking, staat van beleg, quarantaine, oproer, daden van sabotage, uitsluiting, misdaad, boycotacties, schaarste van goederen, storingen in communicatiemiddelen, storingen in vervoermiddelen, vertragingen van openbare vervoermiddelen, lokale gewoonten, zeden, gebruiken, feesten, religieuze feestdagen, het intrekken van visa of reisvergunningen etc. alsmede alle door overmacht ontstane situaties zoals:
  1. maatschappelijke ontwrichting ten gevolge van natuurrampen en ernstige ongevallen.
  2. fouten van derden alsmede het niet nakomen door derden van hun verbintenissen wanneer deze derden géén werknemers zijn van SR of rechtstreeks door SR zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.

SR is nooit aansprakelijk voor verlies of beschadiging van bagage en/of reisbescheiden.

Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle met SR gesloten (reis)overeenkomsten en gelden na online inzending en/of ondertekening van het boekingsformulier van SR, waarin de reiziger verklaart een exemplaar van de voorwaarden te hebben ontvangen en akkoord te gaan met deze reisvoorwaarden.

SUNITA REIZEN
Juttestraat 5, 7848 CJ Schoonoord
www.sunita.nl | info@sunita.nl | Tel: 06-53699810

Bankrekening: NL 24 INGB 0100 7472 80
Nummer KvK: 86057537
BTW-nummer: 081219799B03

Telefoon

06-53699810

Adres

Juttestraat 5
7848 CJ Schoonoord

E-mail

info@sunita.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
van 12.00 tot 18.00 uur

 

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten